School(reis)lied

Nergens groeit de terwe milder, nergens groener malser wei
Nergens lekkerder petaten dan `egroeid in zeeuwse klei
Nergens vin je schoeaner dreven, nergens mooier duun en strand
Nergens ruumer vargezichten
Dan bie oeans in `t zeeuwse land.
 
Nergens vin je wi  j’ok rondkiekt zò een schat van kleurenpracht
Nergens op de eêle weareld zo een keus van kleêderdracht
Nergens is `t zo schoôn en ‘elder,  nergens `t uusje zò  an kant
Nergens schoôn geschuurde streatjes
Dan bie oeans in `t zeeuwse land.
 
Nergens bin de jikkemienen zoeter en zo lekker vers
Nergens krieg je bie de koffie zeêuwse beuterbabbelears
Nergens bin d`r moôier misjes, mie d`r muss` van fiene kant
Nergens leuker boerejongers
Dan bie oeans in `t zeêuwse land.
 
Nergens bluuft `et je zo trokken, nergens voel je je zo thuus
Altied voel je nog `t verlangen ni dat ouwe zeêuwse `uus
Wi j` ok bin, zij `ier of elders, altied voel je nog die band
Die je bindt en stevig vast`oudt
An je ouwe zeêuwse land.
 
Nergens op de `eêle weareld is een schole as bie oeans en je krieg t`r noeait de bons
`t Is t`r klein, dat kan nie deren, `t is t`r fijn da `s klip en klear
Ieder kan t`r prima leêren
En dit was `et leukste jear!