Toezicht

In het onderstaande organisatieschema is te zien hoe het toezicht op De Zandbaan geregeld is:

 

Het bestuur

Minimaal 7 keer per jaar komt het bestuur bij elkaar om de belangen van de school te behartigen. Het bestuur bestaat uit 7 personen.

Tijdens de vergaderingen worden o.a. de volgende documenten besproken: managementrapportage, begroting en jaarverslag. Ook komen de onderwerpen identiteit, huisvesting en personeelsbeleid regelmatig aan de orde.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

J.A. Hoekman (Voorzitter)
A.J. Verhoeven (Secretaris)
A. Dekker (Penningmeester)
M.J. Nieuwenhuijse  (Algemeen adjunct)
C.A. Bliek (Lid)
M. van den Dorpel (Lid)
J.L.S. Nieuwenhuize (Lid)
   

De medezeggenschapsraad


Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR van de school laat zich het beste vergelijken met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Deze raad moet in de gelegenheid worden gesteld om invloed uit te oefenen op de besluiten die betrekking hebben op schoolzaken.

De grootte van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen. Voor onze school geldt dat deze bestaat uit vier personen. In de MR hebben twee ouders en twee personeelsleden zitting. De MR werkt op basis van een reglement. In dit reglement wordt een groot aantal regels gegeven met betrekking tot het bestuur, de samenstelling, werkwijze en punten waarop de MR invloed kan uitoefenen, zoals beschreven in de Wet op Medezeggenschap Scholen (WMS).

De MR heeft afhankelijk van de verschillende onderwerpen een adviesbevoegdheid of instemmingbevoegdheid. In principe vergadert de MR in de week volgend op de bestuursvergadering.

De MR bestaat uit de volgende personen: 

J.Saman (oudergeleding) (Voorzitter)
H. Westmaas (personeelsgeleding) (Secretaris)
I. Schipaanboord - van de Bosse (personeelsgeleding) (Penningmeester)

A.S.J. Polderman-van der Hart (oudergeleding)

(Lid)

 


De commissie van toezicht

Sinds 1 augustus 2011 heeft onze school een Commissie van Toezicht. Deze commissie houdt toezicht op het schoolbestuur. Deze commissie houdt toezicht op de schoolbesturen van drie scholen: De Zandbaan in Rilland, De Bornput in Oostdijk en De Julianaschool in Krabbendijke. De leden worden gekozen door de leden van bovengenoemde scholen.

 

De inspectie

10 december 2020 heeft de inspecteur van het onderwijs een compacte variant van het vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd. De inspectie concludeert het volgende: Tijdens het onderzoek hebben we samen met het bestuur geconcludeerd dat er geen indicaties van risico’s zijn bij het bestuur en de onderliggende school die een regulier vierjaarlijks onderzoek in het schooljaar 2020/2021 noodzakelijk maken. Het regulier vierjaarlijks onderzoek zal daarom op een later tijdstip plaatsvinden, in principe in schooljaar 2021/2022 of 2022/2023.

Het laatste onderzoeksrapport is te vinden op: www.owinsp.nl Als u dan als plaatsnaam ‘Rilland’ invoert en u klikt op ‘zoeken’ ziet u vanzelf onze school staan. Daar kunt u niet alleen het laatste rapport vinden, maar ook de voorgaande.

 

Met ingang van november 2013 is de website www.scholenopdekaart.nl gelanceerd. Hierop is ook meer informatie te vinden over onze school.