Toezicht

In het onderstaande organisatieschema is te zien hoe het toezicht op De Zandbaan geregeld is:

 

Het bestuur

Minimaal 7 keer per jaar komt het bestuur bij elkaar om de belangen van de school te behartigen. Het bestuur bestaat uit 7 personen.

Tijdens de vergaderingen worden o.a. de volgende documenten besproken: managementrapportage, begroting en jaarverslag. Ook komen de onderwerpen identiteit, huisvesting en personeelsbeleid regelmatig aan de orde.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

J.A. Hoekman (Voorzitter)
A.J. Verhoeven (Secretaris)
A. Dekker (Penningmeester)
M.J. Nieuwenhuijse  (Algemeen adjunct)
C.A. Bliek (Lid)
Vacature (Lid)
J.L.S. Nieuwenhuize (Lid)
   

 

De medezeggenschapsraad

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR van de school laat zich het beste vergelijken met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Deze raad moet in de gelegenheid worden gesteld om invloed uit te oefenen op de besluiten die betrekking hebben op schoolzaken.

De grootte van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen. Voor onze school geldt dat deze bestaat uit vier personen. In de MR hebben twee ouders en twee personeelsleden zitting. De MR werkt op basis van een reglement. In dit reglement wordt een groot aantal regels gegeven met betrekking tot het bestuur, de samenstelling, werkwijze en punten waarop de MR invloed kan uitoefenen, zoals beschreven in de Wet op Medezeggenschap Scholen (WMS).

De MR heeft afhankelijk van de verschillende onderwerpen een adviesbevoegdheid of instemmingbevoegdheid. In principe vergadert de MR in de week volgend op de bestuursvergadering.

De MR bestaat uit de volgende personen: 

Vacature (Voorzitter)
M.M. Weststrate-Lambregtse (Secretaris)
J.P. Nieuwenhuijse-Nelisse (Penningmeester)

A.S.J. Polderman-van der Hart 

J.Saman

(Lid)

(Lid)

 

 

 

De commissie van toezicht

Sinds 1 augustus 2011 heeft onze school een Commissie van Toezicht. Deze commissie houdt toezicht op het schoolbestuur. Deze commissie houdt toezicht op de schoolbesturen van drie scholen: De Zandbaan in Rilland, De Bornput in Oostdijk en De Julianaschool in Krabbendijke. De functie van voorzitter is vacant, dhr. J. Weststrate secretaris en dhr.  M.G.J. Verschuure is adjunct. De leden worden gekozen door de leden van bovengenoemde scholen.

 

De inspectie

Op 29 maart 2016 bezocht de onderwijsinspectie onze school. We hebben ondertussen het rapport daarover ontvangen en het is door de inspectie ook op het internet gezet. We zijn dankbaar voor de goede beoordeling en hopen de komende periode te werken aan de verbeterpunten.

U kunt het vinden als u de volgende site bezoekt: www.owinsp.nl Als u dan als plaatsnaam ‘Rilland’ invoert en u klikt op ‘zoeken’ ziet u vanzelf onze school staan. Daar kunt u niet alleen het laatste rapport vinden, maar ook de voorgaande.

Met ingang van november 2013 is de website www.scholenopdekaart.nl gelanceerd. Hierop is ook meer informatie te vinden over onze school.