Aanmelden nieuwe leerlingen

In hoofdstuk 4 van onze schoolgids vindt u uitgebreide informatie over de aanmelding van nieuwe leerlingen. Hieronder vatten we deze informatie kort samen:

1. De contactpersoon voor plaatsing is de directeur.

2. Een leerling kan op onze school toegelaten worden indien de ouders lid zijn van de schoolvereniging óf instemmen met de grondslag en de doelstellingen van de school. Dit dient te blijken in een levenswandel volgens die grondslag, onder meer uit trouw kerkelijk meeleven. Dit dient schriftelijk te worden verklaard bij aanmelding van de leerling.

3. Een leerling is pas aangemeld als het aanmeldingsformulier is ingevuld en ondertekend. Uiteindelijk beslist het bestuur over toelating.

4. Kinderen die een andere basisschool in de omgeving bezoeken en tussentijds worden aangemeld op onze school, worden in principe alleen aan het begin van het nieuwe cursusjaar toegelaten. We willen deze leerlingen nl. graag een optimale beginperiode geven en dat kan in onze combinatiegroepen eigenlijk alleen aan het begin van het schooljaar.

5. Wat betreft de aanmelding van nieuwe leerlingen gaan we ervan uit dat jongere broertjes of zusjes van huidige leerlingen onze toekomstige leerlingen zijn. Deze hoeven dus niet expliciet aangemeld te worden.

6. Dit geldt ook voor kinderen van leden van de plaatselijke Gereformeerde Gemeente. Ook deze ouders ontvangen automatisch bericht van de school.

7. Tenslotte vragen wij ouders die niet onder punt 5 en 6 vallen hun kind tijdig aan te melden. Voor onze planning en prognoses is het belangrijk vroegtijdig op de hoogte te zijn van de aantallen toekomstige leerlingen. Wij stellen prijs op aanmelding rond de derde verjaardag van het kind.

Toekomstige leerlingen die instromen in de kleutergroep mogen voor hun vierde verjaardag op school komen ter kennismaking. Hiervoor ontvangt het kind een uitnodiging die ongeveer een maand voor de vierde verjaardag verwacht kan worden. De eerste keer mag de ouder die het kind brengt een deel van de morgen in de klas blijven.

In het schema hieronder kunt u zien op welke wijze uw kind zal instromen in de kleutergroep.

SITUATIE

PROCEDURE

Uw kind is in de periode tussen 1 okt. en de zomervakantie jarig:

Uw kind komt maximaal vijf ochtenden kennismaken. (data in overleg met de leerkracht en afhankelijk van vakanties en het schoolprogramma) Hij of zij is na de vierde verjaardag alle schooltijden welkom op school.

Uw kind is in de zomervakantie jarig:

In overleg met de leerkracht komt uw kind één morgen voor de zomervakantie kennismaken. Uw kind komt dan op de tweede schooldag na de zomervakantie naar school.

Uw kind is in de periode tussen de eerste schooldag en 1 oktober jarig:

Wij bieden uw kind vanaf de tweede dag na de zomervakantie vroegschoolse opvang aan op school. Uw kind komt tot de vierde verjaardag alleen de ochtenden.